UBND tỉnh phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch

2023-04-17 08:26:27

Ngày 10/4/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

      Theo Quyết định phê duyệt trên có 12 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng  trong đó quy hoạch 04 KCN bao gồm:

1. Mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I

2. Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn II

3. Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 1

4. Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới 2

Quyết định này thay thế Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Kạn.

(Gửi kèm quyết định và sơ đồ)Quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-lap-QH-PK-thuoc-tham-quyen-phe-duyet-cua-UBND-tinh-do-Ban-Quan-ly-cac-Khu-cong-nghiep-UBND-huyen-Ngan-SonUBND-thanh-pho-BK-trinh-1

 07-.BAN-DO-PHUONG-AN-PHAT-TRIEN-KCN-CCN-Model-1  

Bế Diện!