THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC, TIẾP NHẬN VÀO LÀM CÔNG CHỨC, TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC

2024-04-12 23:02:13

Ngày 11/4/2024 Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Thông báo số 20/TB-BQL  Về việc ra hạn thời gian tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào làm công chức, tiếp nhận viên chức vào làm việ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Trước đó Ban Quản lý các KCN tỉnh đã ban hành Thông báo số 17/TB-BQL về việc Tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào làm công chức, tiếp nhận viên chức. Gửi kèm Thông báo số 17/TB-BQL; Thông báo số 20/TB-BQL  của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

20-TB-GIA-HAN-THOI-GIAN-TIEP-NHAN-CONG-CHUC-BQL-2024 

17-TB-tiep-nhan-cong-chuc-BQL-2024 

Thanh Giang