BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 03/2024 CỦA VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

2024-01-22 15:54:20

        Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Bản tin Cải cách hành chính số 03/2024 từ ngày 15/01-19/01/2024. Theo đó, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với 432 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 87,63%)

        Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 Chương và 260 Điều; đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Việc hoàn thiện các nội dung cụ thể và các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thực hiện theo đúng quan điểm đã xác định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan đã thống nhất cao về dự thảo Luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Ngày 17/01/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Báo cáo số 729/BC-UBTVQH15 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, ý kiến của Chính phủ và ý kiến các cơ quan, gửi đến đại biểu Quốc hội.

        Ban Quản lý các KCN tỉnh thôngtin để công chức, viên chức, doanh nghiệp nhà đầu tư biết.

        Ban-tin-dien-tu-CCHC-Chinh-phu---So-03---2024 

Thanh Giang!